Služby / Měřiče tepla - Pamex

Služby / Měřiče tepla

Měření spotřebovaného tepla v bytech je možné dvěma základními způsoby.

1. Přímé měření.

Jde o přesné změření skutečně dodaného tepla. Měřič, takzvaný kalorimetr je složitý a tím i drahý přístroj, který se používá většinou pouze pro fakturační účely, tedy měření tepla dodaného do objektu (domu). Vzhledem k jeho ceně by bylo neefektivní jej použít i pro měření spotřeby v jednotlivých bytech.

2. Nepřímé (poměrové) měření.

Tyto přístroje (indikátory či rozdělovače) neměří množství tepla, pouze umožňují rozpočítat dodané teplo na jednotlivá topná tělesa a tím na jednotlivé byty.

Typy indikátorů:

1. Odpařovací.

Pracují na principu měření množství odpařené kapaliny. V současné době už se povětšinou neinstalují. Jejich výhodou je nízká pořizovací cena (asi 200,-Kč). Nevýhodou je zejména vysoká nepřesnost - až 30% a možnost ovlivnění uživatelem.

METRA RTN 2

2. Elektronický.

Starší typy je nutné odečítat osobně. Nové typy umožňují radiový odečet. Technik si pomocí přijímače stáhne naráz všechna data ze všech přístrojů v domě, aniž by vůbec vstoupil do domu. Protože data jsou již v digitální formě je velmi jednoduché a tedy levné jejich další zpracování. Ceny přístrojů jsou obvykle kolem 600,-Kč.

METRA E-ITN 30.XX

Co přinesou měřiče tepla?

Mnozí nájemníci si možná ještě pamatují dobu, kdy v bytech nebyly vodoměry. Dnes je to samozřejmostí. Podobné je to s teplem. Měřič sám o sobě žádnou úsporu tepla neprovede. Donutí však nájemníky a majitele bytů chovat se ekonomicky. Zmizí pýtvání teplem, zejména regulování teploty v bytech pomocí otevírání oken apod. U většiny domů se instalace měřičů projeví úsporou tepla ve výši 10 - 20%.

Kdo a kdy musí měřiče namontovat?

Dle zákona 318/2012 Sb. je povinností majitelů domů mít měřiče nainstalované k 1.1.2015 ve všech objektech, kde se provádí rozúčtování tepla. Tato povinnost se tedy nevztahuje na rodinné domy, rekreační objekty, hotely, školy apod. Při nedodržení může dostat fyzická osoba pokutu za přestupek až 50.000,-Kč a to se týká i nájemníků, kteří neumožní instalaci měřičů. U právnických osob se jedná o správní delikt se sazbou až 200.000,-Kč. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

Jak regulovat teplotu a správně větrat?

Základem je funkční termostatický ventil a jeho správné používání. Teplotu regulovat tak, aby nedocházelo k přetápění, přičemž ale není důvod sedět doma ve třech svetrech. Větrání by mělo být krátké, ale intenzivní, tj. okno dokořán a případně pokud to umožňují podmínky i průvan. Tím dojde k rychlé výměně vydýchaného vzduchu za čerstvý. Po uzavření oken se teplota během několika minut vrátí na původní teplotu a tepelné ztráty jsou minimální. Nejhorší je otevřít/pootevřít na několik hodin ventilačku apod.

Co dělat při výměně radiátoru?

Pokud potřebujete vyměnit radiátor je nutná součinost instalatéra a správce objektu. Měřiče tepla mají pojistku proti neoprávněné manipulaci. Pokud je měřič demontován z radiátoru uvede se do chybového režimu a přestože je znovu namontován na nový radiátor již NEMĚŘÍ! Zde musí nastoupit zástupce správcovské firmy, který pomocí přístroje uvede měřič znovu do provozu a současně upraví pasport měřiče. Pokud se při měření na konci účetního období zjistí neoprávněná manipulace, je postupováno v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 372/2001 Sb.:

"Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů 1,6 násobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky."