Aktuality - Pamex

Aktuality

27. 5. 2020

Výluky

Společnost E. ON Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka el. energie 21. července od 7:30 do 14:30 hodin ve Žďáře nad Sázavou 5, na ulici Luční č. o. 21 – 27 lichá, řadové RD č. o. 33 – 43 lichá, ul. Hlohová (mimo č. o. 41 – 63 lichá, 18 a 20), ul. Květná, ul. Vnitřní č. o. 4 a 13, ul. Javorová, Chrpová, ul. Šeříková, ul. Lipová č. o. 3, ul. Trnková č. o. 12 – 22 sudá, 9 – 15 lichá, ul. Rybářská, ul. Kaštanová.


Změna provozní doby

Kancelář společnosti PAMEX
je znovu otevřena od 11.5.2020
-provozní doba-

Prosíme klienty aby pokud možno nadále řešili své požadavky elektronicky nebo telefonicky. Pokud naši zaměstnanci vyhodnotí, že je nezbytné Vaši záležitost řešit osobně, domluví si s Vámi schůzku.

Veškeré kontakty naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.

 

 


26. 11. 2019

Cena vodného a stočného od 1.1.2020

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo dne 21.11.2019  cenu vodného a stočného na rok 2020 s účinností od 1.1.2020.

Cena vodného a stočného v roce 2020:

  • od 1.1.2020 do 30.4.2020 včetně 15% DPH - 103,70 Kč/m2  (90,18 Kč/m2 bez DPH)
  • od 1.5.2020 do 31.12.2020 včetně 10% DPH - 99,20 Kč/m2  (90,18 Kč/m2 bez DPH)

Pozn.: Cena vodného a stočného v roce 2019 byla 99,20 Kč/m2 včetně 15% DPH (86,26 Kč/m2 bez DPH).

 

 


1. 5. 2019

ZMĚNY VE ZDANĚNÍ ODMĚN ČLENŮ VÝBORU

V roce 2019 dochází opět ke změně ve zdanění příjmů malého rozsahu.
S účinností od 1.4.2019, dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. Zákona České národní rady o daních z příjmů, se uplatní daň srážková ve výši 15% u částky, která v úhrnné výši nepřesahuje u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Ta je stanovena k 1.1.2019 ve výši 3 000,- Kč.
Podmínkou uplatnění srážkové daně je, že příjemce nepodepsal prohlášení ke slevě na dani!

Celá aktualita >>


11. 4. 2019

NAVÝŠENÍ MĚSÍČNÍ VÝŠE ZÁLOH NA "SLUŽBY"

Z důvodu navýšení cen dodavatelů služeb a to jak v oblasti vodného a stočného, tak i ceny za tepelnou energii, je nezbytné v roce 2019 navýšit měsíční výši záloh na plnění spojená nebo související s užíváním jednotek (služby).

Přestože ve vyúčtování služeb za rok 2018 vznikaly vlastníkům/nájemníkům převážně přeplatky, z důvodu navýšení cen služeb by již ve vyúčtování služeb za rok 2019 vznikaly mnohým nedoplatky a bytový dům, jako plátce faktur dodavatelů, by nemusel mít v průběhu roku dostatek prostředků na úhradu těchto plateb.

Předpokládaný termín změny výše záloh je k 1.7.2019.

 


11. 3. 2019

DVB-T2 A SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY

DVB-T2 je nový standard digitálního pozemního televizního vysílání, který má na území České republiky v roce 2021 zcela nahradit současný standard DVB-T (na Vysočině 5/2020).

Základním předpokladem příjmu je TV přijímač, který umí DVB-T2 zpracovat – to znamená buď televizor s DVB-T2 tunerem, nebo vhodný set-top-box, daný přístroj musí podporovat také kódování H.265/HEVC. Výměna vysílacích kanálů pozemních televizních sítí znamená ale někdy i potřebu upravit společné televizní antény!

Celá aktualita >>


7. 9. 2018

EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH

Od 1.1.2018 mají bytová družstva, společenství vlastníků a spolky povinnost zápisu do evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby a povinnost uchovávat údaje o skutečném majiteli!

Dne 1.1.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Kromě jiných změn byla touto novelou všem právnickým osobám uložena povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
V případě bytových družstev a společenství vlastníků (příp. spolků) budou ve většině případů za skutečné majitele považování členové statutárních orgánů (členové výboru, předseda společenství, členové představenstva, předseda družstva) – více viz §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.
Pokud se týká údajů o skutečném majiteli, které má společenství vlastníků a bytové družstvo vést a ověřovat, je možné vycházet z §118f zákona č. 304/2013, dle kterého se do evidence skutečných majitelů zapisuje:
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy pobytu,
b) datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno,
c) státní příslušnost a
d) údaj o
i. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti ve společenství vlastníků nebo bytovém družstvu,
ii. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
iii. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem.
Zákon nestanoví bližší formu, v jaké mají být údaje u společenství vlastníků nebo v bytovém družstvu vedeny. Může se tak dít jak v elektronické, tak i písemné podobě.
Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele má společenství vlastníků a bytové družstvo povinnost uchovávat po dobu, po kterou je osoba skutečným majitelem/členem statutárního orgánu a nejméně 10 let od zániku takového vztahu.

Dále byla novelou zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která nabyla účinnosti dne 1.1.2018, zřízena evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku. Údaje o skutečném majiteli musí být zapsány do této evidence, která je informačním systémem veřejné správy a vedou ji rejstříkové soudy.
Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí tuto povinnost splnit do 1.1.2019 (bytová družstva), ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1.1.2021 (společenství vlastníků, spolky).
Zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1.1.2019 soudnímu poplatku, po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (společenství vlastníků, spolky).
Zápis lze provést pouze prostřednictvím formuláře pro návrh na zápis. Tento formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
Údaje o skutečném majiteli se neposkytují společně s opisem zápisu z veřejného rejstříku a ani se neuveřejňují. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může získat zapsaná osoba, tedy společenství vlastníků, bytové družstvo, příp. spolek. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů mají dále právo získávat orgány uvedené v § 118g zákona č. 304/2013 Sb.

V případě dotazů se prosím obracejte na:
tel.: 775 778 803
e-mail: sipkova@pamex.cz

 

 

 

 


3. 8. 2018

NABÍDKA SLUŽEB V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM "GDPR"

V souvislostí s implementací "GDPR" pro potřeby bytových domů Vám nabízíme zpracování vnitřní analýzy v souvislosti se zpracováním osobních údajů, přípravu záznamů o činnostech zpracování osobních údajů, podkladů ke splnění Vaší informační povinnosti vůči subjektům údajů a dalších podkladů potřebných pro plnění Vašich povinností jako správce osobních údajů.

Cena zpracování je pro SVJ, BD, Spolky ve správě společnosti PAMEX 1.815,- Kč.

Kontaktní osoba:

Pavlína Šípková
tel.: 775 778 803
e-mail: sipkova@pamex.cz

 


12. 2. 2018

ZÁKON Č. 291/2017 - 10% Z DRAŽBY PRO NEPLATIČE

Novela občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona s účinností od 1. 12. 2017 značně posílila možnost vymáhání pohledávek SVJ za jeho věřiteli z řad vlastníků jednotek v domě.
Nově  ukládá soudu (exekutorovi) povinnost upozornit na konání dražby v dražební vyhlášce a tu zveřejnit ve veřejném rejstříku. Ani dle této novely nezasílá soud dražební vyhlášku přímo SVJ.
 

Celá aktualita >>


23. 1. 2018

ZMĚNY VE ZDANĚNÍ ODMĚN ČLENŮ VÝBORU

Od roku 2018 dochází ke změně ve zdanění příjmů malého rozsahu, tedy hrubého příjmu nepřesahujícího částku 2 500,- Kč měsíčně

Celá aktualita >>


Starší články: 1 2  >>