Aktuality - Pamex

Aktuality

2. 11. 2020

ZMÉNA PROVOZNÍ DOBY OD 10.5.2021

Dočasná provozní doba od 10.5.2021: 

 

Pondělí        7.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00

Úterý           7.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00

Středa         7.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00

 

V ostatní dny bude možné si sjednat schůzku pouze po předchozí domluvě.

Většina formulářů potřebných ke komunikací s naší kanceláří je umístěna zde a většinu z nich lze také poslat v elektronické podobě.

V případě potřeby pište nebo volejte, Vaše požadavky se budeme snažit co nejrychleji vyřešit - kontakty.

Děkujeme za pochopení.

 


10. 9. 2020

Novela zákona o obchodních korporacích

Dovolujeme si upozornit statutární orgány bytových družstev, že dle novely zákona č. 90/2012 Sb. , Zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) účinné od 1.7.2020 již bytová družstva nemají povinnost uveřejnit pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva.

Rozporuplná ustanovení ZOK byla narovnána a od 1.7.2020 platí, že dle § 562 ZOK se informační deska zpřístupní členům družstva i prostřednictvím internetových stránek pouze určí-li tak stanovy a dle § 636 ZOK se pozvánka na členskou schůzi uveřejní na informační desce a zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Dále došlo k rozšíření § 636 o odst. 3 - Se souhlasem člena může být pozvánka zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů (jako jiná členem určená adresa pro doručování dle § 580 odst 2, písm. a) ZOK). Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle člena.

 


7. 9. 2020

ISSM - předpokládaná změna zákona

Informační systém skutečných majitelů


Informace k navrhovaným změnám zákonné úpravy ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek

V červnu 2020 byl Parlamentu ČR předložen návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886), který mění některé koncepční otázky fungování evidence skutečných majitelů.

Návrh zákona mimo jiné výslovně stanovuje nevyvratitelnou domněnku, že společenství vlastníků jednotek (SVJ) nemají skutečného majitele. Za předpokladu schválení návrhu, včetně zmíněného pravidla, by tedy SVJ neměla povinnost evidovat skutečné majitele. V případě těch SVJ, které povinnost splnili či splní podle dnes účinné úpravy, by došlo k výmazu všech záznamů bez náhrady. Je přitom třeba zdůraznit, že zmíněný návrh je stále v legislativním procesu a může doznat změn.

Zmiňovaný nový zákon s největší pravděpodobností nabude účinnosti až po 1. 1. 2021, tedy po lhůtě pro zápis skutečných majitelů SVJ dle dnes platných předpisů.

Vzhledem k výše popsané projednávané legislativně a absenci přímých sankcí za nezapsání skutečného majitele SVJ lze v současnosti považovat za vhodné s podáním návrhu na zápis skutečného majitele SVJ vyčkat.

Zdroj: https://issm.justice.cz/

 


21. 8. 2020

Novela občanského zákoníku

Upozorňujeme statutární orgány společenství vlastníků, že dne 1.7.2020 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, která se dotýká i společenství vlastníků. Zejména upravuje: působnost shromáždění vlastníků, povinnosti spoluvlastníků, nařízený prodej jednotky, změnu prohlášení vlastníka, možnost konání náhradního shromáždění, ...

Z důvodu těchto změn není nutné měnit stávající stanovy, nicméně novela přináší některá zjednodušení, kterých ale mnohá SVJ nebudou moci vzhledem ke svým stanovám využít. Dále ve věcech, které jsou ve stávajících stanovách upraveny v rozporu s novelou občanského zákoníku, se budou muset řídit zákonem a ne stanovami.

Bližší informace na emailu sipkova@pamex.cz.

 


Změna provozní doby

 

Kancelář společnosti PAMEX
je znovu otevřena od 11.5.2020
-provozní doba-

Prosíme klienty aby pokud možno nadále řešili své požadavky elektronicky nebo telefonicky. Pokud naši zaměstnanci vyhodnotí, že je nezbytné Vaši záležitost řešit osobně, domluví si s Vámi schůzku.

Veškeré kontakty naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.

 

 


26. 11. 2019

Cena vodného a stočného od 1.1.2020

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko schválilo dne 21.11.2019  cenu vodného a stočného na rok 2020 s účinností od 1.1.2020.

Cena vodného a stočného v roce 2020:

  • od 1.1.2020 do 30.4.2020 včetně 15% DPH - 103,70 Kč/m2  (90,18 Kč/m2 bez DPH)
  • od 1.5.2020 do 31.12.2020 včetně 10% DPH - 99,20 Kč/m2  (90,18 Kč/m2 bez DPH)

Pozn.: Cena vodného a stočného v roce 2019 byla 99,20 Kč/m2 včetně 15% DPH (86,26 Kč/m2 bez DPH).

 

 


1. 5. 2019

ZMĚNY VE ZDANĚNÍ ODMĚN ČLENŮ VÝBORU

V roce 2019 dochází opět ke změně ve zdanění příjmů malého rozsahu.
S účinností od 1.4.2019, dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. Zákona České národní rady o daních z příjmů, se uplatní daň srážková ve výši 15% u částky, která v úhrnné výši nepřesahuje u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Ta je stanovena k 1.1.2019 ve výši 3 000,- Kč.
Podmínkou uplatnění srážkové daně je, že příjemce nepodepsal prohlášení ke slevě na dani!

Celá aktualita >>


11. 4. 2019

NAVÝŠENÍ MĚSÍČNÍ VÝŠE ZÁLOH NA "SLUŽBY"

Z důvodu navýšení cen dodavatelů služeb a to jak v oblasti vodného a stočného, tak i ceny za tepelnou energii, je nezbytné v roce 2019 navýšit měsíční výši záloh na plnění spojená nebo související s užíváním jednotek (služby).

Přestože ve vyúčtování služeb za rok 2018 vznikaly vlastníkům/nájemníkům převážně přeplatky, z důvodu navýšení cen služeb by již ve vyúčtování služeb za rok 2019 vznikaly mnohým nedoplatky a bytový dům, jako plátce faktur dodavatelů, by nemusel mít v průběhu roku dostatek prostředků na úhradu těchto plateb.

Předpokládaný termín změny výše záloh je k 1.7.2019.

 


7. 9. 2018

EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH

Od 1.1.2018 mají bytová družstva, společenství vlastníků a spolky povinnost zápisu do evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby a povinnost uchovávat údaje o skutečném majiteli!

Dne 1.1.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Kromě jiných změn byla touto novelou všem právnickým osobám uložena povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
V případě bytových družstev a společenství vlastníků (příp. spolků) budou ve většině případů za skutečné majitele považování členové statutárních orgánů (členové výboru, předseda společenství, členové představenstva, předseda družstva) – více viz §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.
Pokud se týká údajů o skutečném majiteli, které má společenství vlastníků a bytové družstvo vést a ověřovat, je možné vycházet z §118f zákona č. 304/2013, dle kterého se do evidence skutečných majitelů zapisuje:
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy pobytu,
b) datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno,
c) státní příslušnost a
d) údaj o
i. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti ve společenství vlastníků nebo bytovém družstvu,
ii. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
iii. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem.
Zákon nestanoví bližší formu, v jaké mají být údaje u společenství vlastníků nebo v bytovém družstvu vedeny. Může se tak dít jak v elektronické, tak i písemné podobě.
Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele má společenství vlastníků a bytové družstvo povinnost uchovávat po dobu, po kterou je osoba skutečným majitelem/členem statutárního orgánu a nejméně 10 let od zániku takového vztahu.

Dále byla novelou zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která nabyla účinnosti dne 1.1.2018, zřízena evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku. Údaje o skutečném majiteli musí být zapsány do této evidence, která je informačním systémem veřejné správy a vedou ji rejstříkové soudy.
Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí tuto povinnost splnit do 1.1.2019 (bytová družstva), ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1.1.2021 (společenství vlastníků, spolky).
Zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1.1.2019 soudnímu poplatku, po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (společenství vlastníků, spolky).
Zápis lze provést pouze prostřednictvím formuláře pro návrh na zápis. Tento formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
Údaje o skutečném majiteli se neposkytují společně s opisem zápisu z veřejného rejstříku a ani se neuveřejňují. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může získat zapsaná osoba, tedy společenství vlastníků, bytové družstvo, příp. spolek. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů mají dále právo získávat orgány uvedené v § 118g zákona č. 304/2013 Sb.

V případě dotazů se prosím obracejte na:
tel.: 775 778 803
e-mail: sipkova@pamex.cz

 

 

 

 


3. 8. 2018

NABÍDKA SLUŽEB V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM "GDPR"

V souvislostí s implementací "GDPR" pro potřeby bytových domů Vám nabízíme zpracování vnitřní analýzy v souvislosti se zpracováním osobních údajů, přípravu záznamů o činnostech zpracování osobních údajů, podkladů ke splnění Vaší informační povinnosti vůči subjektům údajů a dalších podkladů potřebných pro plnění Vašich povinností jako správce osobních údajů.

Cena zpracování je pro SVJ, BD, Spolky ve správě společnosti PAMEX 1.815,- Kč.

Kontaktní osoba:

Pavlína Šípková
tel.: 775 778 803
e-mail: sipkova@pamex.cz

 


Starší články: 1 2  >>