Aktuality - Pamex

Aktuality

3. 8. 2018

Nabídka služeb v souvislosti se zavedením "GDPR"

V souvislostí s implementací "GDPR" pro potřeby bytových domů Vám nabízíme zpracování vnitřní analýzy v souvislosti se zpracováním osobních údajů, přípravu záznamů o činnostech zpracování osobních údajů, podkladů ke splnění Vaší informační povinnosti vůči subjektům údajů a dalších podkladů potřebných pro plnění Vašich povinností jako správce osobních údajů.

Cena zpracování je pro SVJ, BD, Spolky ve správě společnosti PAMEX 1.500,- Kč bez DPH.

Kontaktní osoba:

Pavlína Šípková
tel.: 775 778 803
e-mail: sipkova@pamex.cz

 

3. 8. 2018

VÝLUKA E.ON Distribuce a.s.

E.ON Distribuce oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie:

 • v pondělí 6. srpna 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ul. Brodská č. o. 16 – 46 sudá, ul. Revoluční č. o. 2 – 28 sudá, ul. Okružní dolní od č. o. 79 (potraviny) po č. o. 69 včetně, ul. Okružní dolní č. o. 92 – 120 sudá, ul. V Zahrádkách celá včetně odběru VAS u řeky – dešťová zdrž
 • v úterý 7. srpna 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ul. Brodská č. o. 12 (pošta) – č. o. 36 sudá, ul. Revoluční č. o. 11 – 25 lichá
 • ve středu 8. srpna 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ul. Revoluční č. o. 1 – 9 lichá, ul. Brodská č. o. 2 (kino), Brodská č. o. 8 a 10, celá ul. Kopečná, celá ul. U Jezu, Malá a 1. Máje, ul. Strojírenská č. o. 15, ul. Žižkova od č. o. 3 směr kino (mimo č. o. 12)
 • ve čtvrtek 9. srpna 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ul. Kopečná č. o. 1, 3 a 5, ul. Kopečná č. o. 2 – 12 sudá včetně řadových garáží, ul. Revoluční č. o. 1 – 15 lichá
 • v pátek 10. srpna 2018 od 7:30 do 15:00 hodin pro ul. Libušínská č. o. 24, 26, 28 a 30

Bližší informace ke všem výlukám naleznete na webových stránkách společnosti E.ON Distribuce.

 

21. 5. 2018

VÝLUKA E.ON Distribuce a.s.

E. ON Distribuce a. s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie:

 • v pátek 20. července 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ulici Okružní (horní): od č. o. 42, 40, 34, 17, 19 a 21 směr Hamry + část řadových garáží u Sattu, dále pro ul. Brodská: od č. o. 48, 56, 45, 49 a 47 směr Hamry, včetně areálu Zahrada Vysočina a hvězdárny a pro ul. Okružní (dolní): od č. o. 65 a 102 směr Hamry

 • v pondělí 23. července 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ulici Okružní (horní) č. o. 41, ul. Brodská č. o. 90 – 102 sudá, ul. Okružní (dolní) č. o. 76 – 102 sudá

 • v úterý 24. července 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ul. Okružní č. o. 49 – 67 lichá + č. o. 81, ul. Brodská č. 104 areál zahrada Vysočina + hvězdárna

 • ve středu 25. července 2018 od 7:00 do 15:30 hodin pro ul. Brodská č. o. 48 – 54 sudá, č. o. 62 – 66 sudá, č. o. 74 – 82 sudá.

Bližší informace naleznete na webových stránkách společnosti E. ON.

 

12. 2. 2018

Zákon č. 291/2017 - 10% z dražby pro neplatiče!

Novela občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona s účinností od 1. 12. 2017 značně posílila možnost vymáhání pohledávek SVJ za jeho věřiteli z řad vlastníků jednotek v domě.
Nově  ukládá soudu (exekutorovi) povinnost upozornit na konání dražby v dražební vyhlášce a tu zveřejnit ve veřejném rejstříku. Ani dle této novely nezasílá soud dražební vyhlášku přímo SVJ.
Dále bude pohledávka SVJ uspokojena přednostně (tj. hned po odměně exekutora), a to až do výše 10% z výtěžku dražby. Přihláška musí obsahovat mj. listiny prokazující, že se jedná o vykonatelnou pohledávku, nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, nebo o pohledávku související se správou domu vůči vlastníkovi, pokud byla uplatněna u soudu žalobou. SVJ již tedy nemusí mít exekuční titul. Postačí pokud podá žalobu na zaplacení (návrh na platební rozkaz) a toto doloží exekutorovi.
SVJ může dokonce přihlásit i pohledávku, která dosud není vykonatelná (§336 q, odst. 5 zákona č. 291/2017). Stačí tuto pohledávku přihlásit do dražby a současně doložit, že SVJ tuto pohledávku již  uplatnilo žalobou u soudu. Soud potom rozhodne dodatečně, a pokud v pravomocně skončeném řízení o zaplacení této pohledávky bude soudem přiznáno právo na její zaplacení, bude i tato pohledávka uspokojena z výtěžku prodeje jednotky až do výše 10% výtěžku z dražby.
Stejně tak dle změny insolvenčního zákona má SVJ právo na přednostní uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení před všemi zástavními věřiteli až do výše 10% výtěžku z prodeje jednotky. Ani zde se neměmí to, že SVJ jako věřitel není nikým vyrozuměno o úpadku vlastníka jednotky, který je jeho členem.

SVJ by tedy mělo nadále sledovat jednotky v katastru nemovitostí, ve kterém se dražební vyhláška zveřejní, a také insolvenční rejstřík pro zjištění úpadku vlastníka jednotky. Vymahatelnost pohledávek je poté již o mnoho přístupnější, než tomu bylo dřív.

RK PAMEX je spolupracujícím správcem  RejstrikySVJ.cz, a proto pokud budete mít zájem o zřízení této služby, můžeme Vám nabídnout 10% slevu na její pořízení.
V případě zájmu kontaktujte RK PAMEX, tel.: 775 778 803.

 


23. 1. 2018

Změny ve zdanění odměn členů výboru

Od roku 2018 dochází ke změně ve zdanění příjmů malého rozsahu, tedy hrubého příjmu nepřesahujícího částku 2 500,- Kč měsíčně.  Dle § 6 odst. 4 písm. b zákona č. 586/1992 Sb. Zákona České národní rady o daních z příjmů se nově uplatní daň srážková ve výši 15%, která je konečná. V případě souběhu příjmů od více zaměstnavatelů není potom nutné podávat po skončení kalendářního roku daňové přiznání.
Podmínkou uplatnění srážkové daně je, že příjemce nepodepsal prohlášení ke slevě na dani!
Příjemce odměny má i nadále možnost rozhodnout se po skončení roku, že i příjmy zdaněné srážkovou daní zahrne do svého daňového přiznání na základě potvrzení zaměstnavatele, které mu bude na požádání vystaveno.
Příjmy plynoucí z dohod o provedení práce, které nepřesáhnou částku 10 000,- Kč měsíčně se zdaňují nadále srážkovou daní.
 


19. 1. 2018

Předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci

Dle novely občanského zákoníku se od 1. 1. 2018 vztahuje zákonné předkupní právo  i na spoluvlastníky jednotek (jak bytových, tak i nebytových).

 • Bytová jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné.
 • Nebytová jednotka musí být vymezena prohlášením vlastníka budovy jako samostatná nebytová jednotka. Tuto mohou potom užívat všichni její spoluvlastníci, kteří mohou být odlišní od vlastníků bytových jednotek v domě.

Pokud tedy spoluvlastník bytové nebo nebytové jednotky převádí (i bezúplatně) svůj podíl na jednotce, mají k němu ostatní spoluvlastníci překupní právo. To neplatí jde-li o převod osobě blízké (manžel, děti, sourozenec,...).
Dojde- li k porušení předkupního práva, lze se spoluvlastnického podílu domáhat na jeho novém nabyvateli za stejných podmínek, za jakých ho sám nabyl, a to i soudní cestou.
Spoluvlastník se může svého předkupního práva vzdát písemným prohlášením. Toto vzdání se předkupního práva bude mít  účinky i pro jeho právní nástupce a zapíše se k příslušné jednotce do katastru nemovitostí.

 


1. 12. 2017

Cena vody pro vodné a stočné v roce 2018

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2018 s účinností od 1. 1. 2018.

Cena vody pro vodné a stočné v roce 2018 zůstává ve stejné výši jako v roce 2017.

 

Vodné

Stočné

Celkem

Cena s DPH 2018

54,50 Kč/m3

40,40 Kč/m3

94,90 Kč/m3

Cena bez DPH 2018

47,39 Kč/m3

35,13 Kč/m3

82,52 Kč/m3

Cena s DPH 2017

54,50 Kč/m3

40,40 Kč/m3

94,90 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH

0 Kč/m3

0 Kč/m3

0 Kč/m3


13. 11. 2017

Příprava posypového materiálu na zimu

Nabízíme dodání posypového materiálu (písek, sůl) i s dovozem.

Materiál je v pevných plastových pytlích.

V případě zájmu volejte RK PAMEX 566 620 641.


9. 10. 2017

DERATIZACE MĚSTA

 

Od 01.10. do 31.10. 2017 proběhne celoplošná deratizace města ( na veřejných prostranstvích a v budovách ve vlastnictví města).

Ostatní vlastníci jsou ze zákona povinni zajistit deratizaci na svém nebo svěřeném majetku na své náklady.

Deratizaci města bude provádět firma Lubomír Šoukal, OCHRANNÁ DEZINFEKCE DDD


5. 1. 2016

Průkaz energetické náročnosti budovy

Dle zákona č. 318/2012 Sb. musí mít od 1.1. letošního roku tzv. "Energetický štítek" všechny budovy. Pokud jej již nemáte, pomůžeme Vám se zajištěním tohoto nařízení.


Starší články: 1 2  >>