Aktuality - Pamex

Aktuality

12. 12. 2018

Úřední hodiny - Vánoce 2018

Kancelář Žďár nad Sázavou:

Středa 27.12.2018     6.00  -  16.00
Čtvrtek 28.12.2018    6.00  -  14.00
Pátek 29.12.2018       6.00  -  12.00
Pondělí 31.1.2018      7.00  -  11.00

Kancelář Nové Město na Moravě:

Středa 2.1.2019  ZAVŘENO
Obracejte se na kancelář Žďár nad Sázavou  více info

 


16. 10. 2018

Příprava posypového materiálu na zimu

Nabízíme dodání posypového materiálu (písek, sůl) i s dovozem.

Materiál je v pevných plastových pytlích.

V případě zájmu volejte RK PAMEX 566 620 641.

 


7. 9. 2018

EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH

Od 1.1.2018 mají bytová družstva, společenství vlastníků a spolky povinnost zápisu do evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby a povinnost uchovávat údaje o skutečném majiteli!

Dne 1.1.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Kromě jiných změn byla touto novelou všem právnickým osobám uložena povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
V případě bytových družstev a společenství vlastníků (příp. spolků) budou ve většině případů za skutečné majitele považování členové statutárních orgánů (členové výboru, předseda společenství, členové představenstva, předseda družstva) – více viz §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.
Pokud se týká údajů o skutečném majiteli, které má společenství vlastníků a bytové družstvo vést a ověřovat, je možné vycházet z §118f zákona č. 304/2013, dle kterého se do evidence skutečných majitelů zapisuje:
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy pobytu,
b) datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno,
c) státní příslušnost a
d) údaj o
i. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti ve společenství vlastníků nebo bytovém družstvu,
ii. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
iii. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem.
Zákon nestanoví bližší formu, v jaké mají být údaje u společenství vlastníků nebo v bytovém družstvu vedeny. Může se tak dít jak v elektronické, tak i písemné podobě.
Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele má společenství vlastníků a bytové družstvo povinnost uchovávat po dobu, po kterou je osoba skutečným majitelem/členem statutárního orgánu a nejméně 10 let od zániku takového vztahu.

Dále byla novelou zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která nabyla účinnosti dne 1.1.2018, zřízena evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku. Údaje o skutečném majiteli musí být zapsány do této evidence, která je informačním systémem veřejné správy a vedou ji rejstříkové soudy.
Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí tuto povinnost splnit do 1.1.2019 (bytová družstva), ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1.1.2021 (společenství vlastníků, spolky).
Zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1.1.2019 soudnímu poplatku, po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (společenství vlastníků, spolky).
Zápis lze provést pouze prostřednictvím formuláře pro návrh na zápis. Tento formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
Údaje o skutečném majiteli se neposkytují společně s opisem zápisu z veřejného rejstříku a ani se neuveřejňují. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může získat zapsaná osoba, tedy společenství vlastníků, bytové družstvo, příp. spolek. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů mají dále právo získávat orgány uvedené v § 118g zákona č. 304/2013 Sb.

V případě dotazů se prosím obracejte na:
tel.: 775 778 803
e-mail: sipkova@pamex.cz

 

 


3. 8. 2018

NABÍDKA SLUŽEB V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM "GDPR"

V souvislostí s implementací "GDPR" pro potřeby bytových domů Vám nabízíme zpracování vnitřní analýzy v souvislosti se zpracováním osobních údajů, přípravu záznamů o činnostech zpracování osobních údajů, podkladů ke splnění Vaší informační povinnosti vůči subjektům údajů a dalších podkladů potřebných pro plnění Vašich povinností jako správce osobních údajů.

Cena zpracování je pro SVJ, BD, Spolky ve správě společnosti PAMEX 1.815,- Kč.

Kontaktní osoba:

Pavlína Šípková
tel.: 775 778 803
e-mail: sipkova@pamex.cz

 


12. 2. 2018

ZÁKON Č. 291/2017 - 10% Z DRAŽBY PRO NEPLATIČE

Novela občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona s účinností od 1. 12. 2017 značně posílila možnost vymáhání pohledávek SVJ za jeho věřiteli z řad vlastníků jednotek v domě.
Nově  ukládá soudu (exekutorovi) povinnost upozornit na konání dražby v dražební vyhlášce a tu zveřejnit ve veřejném rejstříku. Ani dle této novely nezasílá soud dražební vyhlášku přímo SVJ.
 

Celá aktualita >>


23. 1. 2018

ZMĚNY VE ZDANĚNÍ ODMĚN ČLENŮ VÝBORU

Od roku 2018 dochází ke změně ve zdanění příjmů malého rozsahu, tedy hrubého příjmu nepřesahujícího částku 2 500,- Kč měsíčně

Celá aktualita >>


19. 1. 2018

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI

Dle novely občanského zákoníku se od 1. 1. 2018 vztahuje zákonné předkupní právo  i na spoluvlastníky jednotek (jak bytových, tak i nebytových).

 

Celá aktualita >>


1. 12. 2017

CENA VODY PRO VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2018

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2018 s účinností od 1. 1. 2018.

Cena vody pro vodné a stočné v roce 2018 zůstává ve stejné výši jako v roce 2017.

 

Vodné

Stočné

Celkem

Cena s DPH 2018

54,50 Kč/m3

40,40 Kč/m3

94,90 Kč/m3

Cena bez DPH 2018

47,39 Kč/m3

35,13 Kč/m3

82,52 Kč/m3

Cena s DPH 2017

54,50 Kč/m3

40,40 Kč/m3

94,90 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH

0 Kč/m3

0 Kč/m3

0 Kč/m3