Služby / Správa nemovitostí - Pamex

Služby / Správa nemovitostí

Společnost PAMEX vykonává profesionální správu nemovitostí, a to jak pro obce ( Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě), tak pro jiné právnické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Správa nemovitostí se skládá z několika částí. Protože naším cílem je individuální přístup ke klientům, představíme Vám správu alespoň v základních bodech:

 • Smluvní zajištění dodávek všech energií a ostatních služeb, nutných k provozu nemovitosti (dodávky tepla, teplé a studené vody, elektřiny pro společné části domu, atd.)

 • Servisní činnost nezbytně nutnou pro řádný provoz nemovitostí (voda, plyn, el.energie, odpady, kanalizace, komíny, výtahy, STA,...)

 • Možnost zajištění úklidu společných prostor nebo chodníků

 • Dezinfekce a deratizace

 • Zajištění protipožárních a bezpečnostních kontrol

 • Provádění kontrol řádného užívání bytů a nebytových prostor a přijímání opatření k nápravě

 • Předávání a přebírání bytů a nebytových prostor

 • Vedení evidence technického stavu bytů, nebytových prostor a domů, vč. archivace, aktualizace popř. zajišťování nové dokumentace

 • Odečty vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů

 • Běžné opravy v bytech a odstranění závad ze zjištěných kontrol a revizí

 • Cejchování vodoměrů

 • Nepřetržitá poruchová služba

 • Zajištění domovnických služeb

 • Poptávkové, popř. výběrové řízení na dodavatelské práce většího rozsahu

 • Spolupráce týkající se zajištění financování revitalizace včetně dotačních programů a realizace prací

 • Příprava podkladů pro řešení pojistných událostí

 • Sledování termínů povinných revizí, zajištění těchto revizí (hromosvody, hasicí přístroje a hydranty, elektro, plyn,výtahy,...)

 • atd.

Právní služby v oblasti bytové politiky

Našim klientům poskytujeme základní právní servis.

Vymáhání pohledávek

 • konzultace možností a způsobů vymáhání

 • sjednávání dohod o uznání dluhu a splátkového kalendáře

Návrhy smluv

 • všechny druhy smluv, souvisejících se správou bytového fondu ( např. kupní smlouvy na převod bytů u SVJ, převody členských podílů u BD )

 • uzavírání a evidence pojistných smluv

Žaloby

 • podklady pro všechny druhy žalob, souvisejících se správou bytového fondu ( např. vyklizení bytu, zrušení práva užívání bytu )

 

Ostatní

 • poskytování podkladů a informací souvisejících se správou bytového fondu ( např. informace ke Stanovám, záležitosti členských schůzí, zápisů do rejstříků, vztahy statutárních orgánů k ostatním orgánům společenství nebo družstev )

 • zajištění listů vlastnictví a výpisů z rejstříků

 • sepsání mandátní smlouvy a plné moci k zastupování