Realitní činnost / Ochrana osobních údajů - Pamex

Realitní činnost / Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s realitní činností

 

Společnost Ing. Josef Mička - PAMEX (dále v textu jen RK) zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu:

 

 1. V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, smlouvy o převodu členských práv a povinností, smlouvy o složení blokovacího depozita či dodání objednaných služeb bude RK zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může RK vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení, datum narození, případně rodné číslo. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává.

 2. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude RK provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, smlouvy o převodu členských práv a povinností, smlouvy o složení blokovacího depozita, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. RK je oprávněna se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti RK - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

 3. RK pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále RK zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti.

 4. RK bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět RK sama, anebo tímto pověří třetí osobu, např. právní kancelář.

 5. V případě klientovy telefonické nebo elektronické poptávky bude RK z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru.

 6. RK je oprávněna se klienta, který poptává telefonicky nebo elektronicky, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti RK jako zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

 7. RK bude osobní údaje zákazníků získané telefonicky nebo elektronicky zpracovávat po dobu 3 let od dané komunikace. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět RK sama.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

 1. Při zpracování osobních údajů RK nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje RK zpracovává dle těchto Zásad ochrany soukromí.

 2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje RK zpracovává (poptávající, kupující, prodávající), náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost M&M zpracovává;

 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
  právo na přenositelnost osobních údajů;

 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

 1. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje RK zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy RK.

 2. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje RK zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u RK jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených v závěru tohoto článku.

 3. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje RK zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 

Kontaktní údaje:

 

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle těchto Zásad ochrany osobních údajů je společnost:
Ing. Josef Mička - PAMEX
IČO: 152 59 391
sídlo: Strojírenská 2426/46, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 775 778 803
Email: pamex@pamex.cz


Toto prohlášení je platné a účinné od 24. 5. 2018.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 24. 5. 2018

Ing. Josef Mička