PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI - Pamex

19. 1. 2018

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI

Dle novely občanského zákoníku se od 1. 1. 2018 vztahuje zákonné předkupní právo  i na spoluvlastníky jednotek (jak bytových, tak i nebytových).

 

  • Bytová jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné.
  • Nebytová jednotka musí být vymezena prohlášením vlastníka budovy jako samostatná nebytová jednotka. Tuto mohou potom užívat všichni její spoluvlastníci, kteří mohou být odlišní od vlastníků bytových jednotek v domě.

Pokud tedy spoluvlastník bytové nebo nebytové jednotky převádí (i bezúplatně) svůj podíl na jednotce, mají k němu ostatní spoluvlastníci překupní právo. To neplatí jde-li o převod osobě blízké (manžel, děti, sourozenec,...).
Dojde- li k porušení předkupního práva, lze se spoluvlastnického podílu domáhat na jeho novém nabyvateli za stejných podmínek, za jakých ho sám nabyl, a to i soudní cestou.
Spoluvlastník se může svého předkupního práva vzdát písemným prohlášením. Toto vzdání se předkupního práva bude mít  účinky i pro jeho právní nástupce a zapíše se k příslušné jednotce do katastru nemovitostí.

<< Zpět